Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen binnen de Dimence Groep.

Binnen de Dimence Groep zijn vier medezeggenschapsraden actief:

  1. Cliëntenraad Stichting Dimence
  2. Adviesraad cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/ Jeugd ggz/ WijZ Welzijn)
  3. Cliëntenraad Mindfit
  4. Patiëntenraad Transfore

Al deze raden behartigen de collectieve belangen van cliënten*. Zij houden zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan cliënten over wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. Zij hebben regelmatig contact met hun achterban en de medewerkers van de verschillende stichtingen. 

*overal waar cliënt staat op deze website kan ook klant, patiënt, gebruiker of vrijwilliger worden gelezen