Hoe is de cliëntmedezeggenschap ingericht?

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten binnen de Dimence Groep. De CCR is samengesteld uit leden van de vier medezeggenschapsraden; per raad twee leden. Verder is er een onafhankelijk voorzitter. De CCR praat regelmatig met de Raad van Bestuur. 

Binnen de Dimence Groep zijn vier medezeggenschapsraden actief:

  1. Cliëntenraad Stichting Dimence
  2. Adviesraad cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/ Jeugd ggz/ WijZ Welzijn)
  3. Cliëntenraad Mindfit
  4. Patiëntenraad Transfore

De decentrale raden praten met hun directies; directeur bedrijfsvoering en/of directeur zorg. 

Al onze raden behartigen de collectieve belangen van cliënten*. Wij houden ons bezig met de inspraak vanuit cliëntperspectief. Dat varieert van geïnformeerd worden tot meebeslissen en alle stappen die daar tussen zitten. Uitgangspunt is adviseren of instemmen met het te voeren beleid afhankelijk van of het de directe levenssfeer raakt van ons als cliënten. Wij hebben regelmatig contact met onze achterban en de medewerkers van de verschillende stichtingen. 

*overal waar cliënt staat op deze website kan ook klant, patiënt, gebruiker of vrijwilliger worden gelezen.

Samengevat

Het doel van de raden is de cliëntparticipatie bevorderen, groepsbelangen te behartigen en invulling te geven aan het wettelijk recht op inspraak, advies en instemming volgens de WMCZ 2018. In overleggen tussen de raden en de directies en andere overlegpartners wordt aan die doelen gewerkt waarbij openheid, eerlijkheid wordt betracht en deelnemers elkaars verschillen (h)erkennen.