Visie en Missie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Visie

De Dimence Groep vindt het belangrijk dat cliënten* mee kunnen doen en denken met de geboden zorg en dienstverlening. Als clientenraden vullen we die visie graag in door daar deel te nemen waar het kan, vanuit de gedachte dat cliëntparticipatie beter beleid oplevert. Daar waar het kan vragen we als cliëntenraden de mening van cliënten over de zorg die geboden wordt. Vanuit deze gedachte hebben we de visie, dat lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan en centraal wat centraal moet

Onze cliëntmedezeggenschap is op die manier georganiseerd. Medezeggenschap begint namelijk in de relatie van de cliënt met de behandelaar; daar beslissen cliënt en behandelaar samen over de behandeling. Dat is één op één én zo laag mogelijk in de organisatie.                          

Cliëntmedezeggenschap gaat over het belang van de groep, van alle cliënten dús. Soms op lokaal niveau, soms op regionaal niveau, soms op stichtingsniveau van alle cliënten. Die stichtingen zijn Mindfit, Dimence, Transfore en WMO Divisie & Jeugd. De Dimence Groep is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. Op Dimence Groep-niveau is er overleg van de Centrale Cliëntenraad met de Raad van Bestuur.

Wij vinden het belangrijk om samen te werken en vorm te geven aan het beleid van de organisatie(s). Coproduceren noemen we dat. En zoals gezegd, de Dimence Groep én de stichtingen hechten aan de inbreng van de gebruikers van de zorg- en dienstverlening.

Over verschillende onderwerpen -die cliënten raken in de dagelijkse levenssfeer- hebben de cliëntenraden instemmingsrecht. In andere gevallen is er sprake van adviesrecht.

Het kader voor de cliëntmedezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018). Hieraan ontlenen we -de cliëntenraden- onze rechten (en plichten) en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directies van Mindfit, Dimence, Transfore of WMO Divisie & Jeugd.


Missie

Vanuit de visie op cliëntparticipatie hebben wij ook een missie. In die missie vindt de Dimence Groep en de cliëntmedezeggenschap elkaar. Onze gezamenlijke missie is het (laten) horen van de stem van de cliënt en hier serieus mee omgaan.

Om deze missie uit te voeren zijn er vier cliëntenraden binnen Dimence Groep. Ze hebben allemaal een andere naam maar wat ze doen is hetzelfde; namelijk ervoor zorgen dat de cliënt zijn stem kan laten horen.

  • Cliëntenraad Dimence
  • Patiëntenraden Transfore
  • Cliëntenraad Mindfit
  • Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening (de Kern/Jeugd ggz/WijZ Welzijn, Impluz)

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen binnen de Dimence Groep.

Al deze raden behartigen de collectieve belangen van cliënten. Zij houden zich onder andere bezig met de inspraak over de kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling en alles wat daar bij hoort, van huisvesting, duurzaamheid, nieuwe regelingen voor voeding, zingeving, klachten, wachttijden etc. Wij hebben regelmatig contact met onze achterban, bezoeken afdelingen of houden interviews of enquetes. Ook is er contact met de medewerkers van de verschillende stichtingen. 

*overal waar cliënt staat op deze website kan ook klant, patiënt, gebruiker of vrijwilliger worden gelezen