Visie en Missie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Visie

Cliëntparticipatie staat bij de Dimence Groep en haar stichtingen hoog in het vaandel. Overal waar cliënt staat kan ook klant, patiënt, gebruiker of vrijwilliger worden ingevuld.

De medezeggenschap in de GGZ is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De cliëntenraden bewaken de rechten en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directies en Raad van Bestuur en hebben instemmingsrecht op verschillende onderwerpen.

Het leidende principe van cliëntmedezeggenschap bij de Dimence Groep is: Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan en centraal wat centraal moet


Missie

Vanuit de visie op cliëntparticipatie heeft de Dimence Groep een missie verwoord. De belangrijkste missie, ook vastgelegd in de Wmcz, is het laten horen van de stem van de cliënt van de zorginstelling en hier serieus mee omgaan.

De stichtingen binnen de Dimence Groep hebben hiervoor medezeggenschapsraden ingesteld: cliëntenraden, adviesraden en commissies.

De cliënten-/adviesraden en commissies hebben tot doel, de cliëntparticipatie te bevorderen, groepsbelangen te behartigen en voor de rechten van cliënten op te komen.

In onderlinge overleggen en in overleggen tussen de stichtingsraden en hun directies wordt aan de doelstellingen gewerkt waarbij openheid, eerlijkheid wordt betracht en deelnemers elkaars verschillen (h)erkennen.