Cursussen: Samen op weg naar Herstel 

Bundeling van krachten van vijf regionale herstelgerichte organisaties 

Een groep ervaringsdeskundigen van Vriendendiensten, RIBW Overijssel, Iriszorg, Dimence en Intact (Tactus) is in 2020 een samenwerking aangegaan om bestaande herstelcursussen en  activiteiten in de regio te gaan bundelen. Dat heeft er toe geleid dat er een grote hoeveelheid herstelcursussen in de regio plaatsvinden. Alle inwoners uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst kunnen hier kosteloos aan deelnemen, zonder indicatie en ongeacht kwetsbaarheid of diagnose. Hier een overzicht. 

Vanwege de ontwikkelingen rondom Covid19 kan het voorkomen dat het programma afwijkt. Daarvan word je op de hoogte gesteld na aanmelding: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl 

De cursussen vinden plaats in de Zelfregiecentra Deventer en Raalte. 

Cursussen 

OP EIGEN KRACHT 

Onder leiding van twee cursusleiders krijg je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met herstel te maken hebben. Thema's zijn herstel, hoop, daadkracht/ draaglast, balans, veerkracht, eigen kracht en doelen stellen.  

Belangrijke elementen zijn de aanwezigheid van rolmodellen, psycho-educatie en ziektemanagement, leren van elkaars ervaringen, sociale steun en huiswerkopdrachten.    

Deelnemers ervaren de cursus als laagdrempelig en een prettige (eerste) kennismaking met ‘herstel’. De cursus vindt plaats 4 keer per jaar plaats in Deventer en Raalte. 

 

HERSTELLEN DOE JE ZELF 

Twee ervaringsdeskundige cursusleiders begeleiden de 12 bijeenkomsten. Je krijgt informatie, gaat reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met herstel te maken hebben.  

Thema’s zijn persoonlijke ervaringen met herstel, keuzes maken over zorg of dagelijkse problemen, doelen stellen en het ontvangen van sociale steun.  

Belangrijke elementen zijn de aanwezigheid van rolmodellen, psycho-educatie en ziektemanagement, leren van elkaars ervaringen, sociale steun en huiswerkopdrachten.  

In deze cursus ontdek je je eigen kracht en mogelijkheden om van daaruit op eigen wijze en in eigen tempo stappen te zetten richting herstel. De cursus start op 19 augustus in Deventer  met Annatin Frik (Vriendendiensten) en Jordan Slump en in het najaar in Raalte met Merit Hanekamp (Dimence). 

 

WELLNESS RECOVERY ACTION PLAN  

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een methodisch zelfhulpinstrument dat deelnemers helpt om zelf sturing te geven aan het proces van herstel. 5 sleutelbegrippen vormen de basis: Hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. Je gaat bezig met verzamelen van ‘gereedschap’ om je goed te voelen. Met dit gereedschap ga je de zes plannen van de WRAP vullen: 

  1. Het dagelijks onderhoudsplan  
  2. Triggers 
  3. Vroege Waarschuwingstekens 
  4. Signalen van ontsporing 
  5. Crisisplan 
  6. Postcrisisplan  

De cursus van 8 bijeenkomsten start in het najaar. In Raalte op 15 september onder leiding van twee ED-ers van Vriendendiensten en RIBW Overijssel.  

 

WERKEN MET EIGEN ERVARING (WMEE) 

Deze vervolgcursus leert je hoe je je eigen herstelervaring kunt inzetten om anderen vooruit te helpen. WMEE is bestemd voor mensen die in zorg zijn geweest in de GGz en/of verslavingszorg en zich willen oriënteren op het werken als ervaringsdeskundige. Deelnemers leren hun ervaringen met het ziekteproces en herstel om te zetten in ervaringsdeskundigheid en hoe dat is in te zetten in het werkveld.   

De  cursus bestaat uit drie blokken:  

Blok 1: Uitwisselen van het eigen ervaringsverhaal 

Blok 2: Oriëntering op werksituaties 

Blok 3: Ontwikkelen en oefenen van vaardigheden 

De cursus van 12 bijeenkomsten start in Deventer door Timo Bot, zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid bij Iriszorg 

 

OMGAAN MET HOOGGEVOELIGHEID  

De cursus van 8 bijeenkomsten start weer in Deventer door Nicole Schalken, zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid bij Dimence. 

 

SCHRIJFZIN  

De cursus van 8 bijeenkomsten start weer in Deventer door Tina Klumpen    

 

TRAIN DE TRAINER  

De cursus van 8 bijeenkomsten start weer in Deventer door Nicole Schalken, zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid bij Dimence   

 

 

Overige activiteiten in de Zelfregiecentra Deventer en Raalte 

 

Thema-avonden  

De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Iedere maand vertelt een organisatie en/of ervaringsdeskundige over een bepaald thema. 

In Deventer zijn de bijeenkomsten op dinsdag 14 september en dinsdag 9 november. In Raalte zijn de thema-avonden op dinsdag 19 oktober en dinsdag 14 december. 

 

Herstelwerkgroepen  

Deelnemers die één of meerdere herstelcursussen hebben gevolgd, willen elkaar soms blijven ontmoeten. De groepen worden ondersteund door medewerkers/ervaringsdeskundigen van Vriendendiensten. In Deventer zijn twee herstelwerkgroepen die binnen Zelfregiecentrum Deventer bij elkaar komen.  

 

Eénmalige herstelactiviteite

Binnen de zelfregiecentra worden er wekelijks herstel gerelateerde activiteiten georganiseerd door bezoekers die met hun persoonlijk - en/of maatschappelijk herstel bezig zijn. Uitwisseling bijvoorbeeld over het invullen van een krachtenmatrix of een (kern)kwaliteitenschema, het bespreken van een zelfhulpboek, of thema’s als eenzaamheid, stigma, sociale contacten.  

  

Workshops van het spel ‘Een steekje los?’  

‘Een steekje los?’ is een spel waarmee je met elkaar in gesprek gaat over (psychische) gezondheid en kwaliteit van leven. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema’s, zoals relaties, gezondheid, vrije tijd en hulp en verschillende soorten kaarten, zoals vragen, stellingen en foto’s.  

Vriendendiensten heeft een team spelleiders dat getraind is om dit spel in verschillende varianten te spelen. De spelleiders hebben zelf een (psychische) kwetsbaarheid en gaan hier open over in gesprek.  

Spelleiders zijn uit te nodigen om op locatie het spel te spelen met een groep. Er zijn verschillende uitbreidingssets waarmee het spel toegespitst kan worden op verschillende thema’s zoals: multicultureel, in de wijk, stigma, autisme en diverse psychiatrische ziektebeelden.  

 

Platform ervaringsdeskundigheid Deventer 

IrisZorg heeft in juni 2019 het Platform Ervaringsdeskundigheid Deventer geïnitieerd. Dit platform heeft als doel om het beroep van Ervaringsdeskundige steviger neer te zetten in het sociaal domein. De huidige leden van dit platform zijn ervaringsdeskundigen van IrisZorg, RIBW Overijssel, Dimence, Tactus en Vriendendiensten.  

De leden van dit platform komen maandelijks bij elkaar om van elkaar te leren in het Zelfregiecentrum. Het platform staat open voor nieuwe leden. Voor vragen en informatie: T.bot@iriszorg.nl  

 

De volgende cursussen/activiteiten zullen op korte termijn van start gaan: 

• shared reading (samen lezen)  

• mindfulness inzetten bij herstel 

• gespreksgroep(en) voor familie en naasten  

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom herstel  

 

Zelfregiecentra 

De Zelfregiecentra zijn open centra waar iedereen welkom is voor inloop, activiteiten en specifieke herstelcursussen en -activiteiten. 

Mensen die het centrum bezoeken zijn, in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. De bedoeling is dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en (naar vermogen) een praktische bijdrage levert. 

 

Zelfregiecentrum Deventer Lange Zandstraat 15 Deventer  

maandag t/m donderdag van 09.00-16.00u 

0570-613747 / 06-20174743 (alleen whatsapp) / zelfregie@vriendendienstendeventer.nl  

 

Zelfregiecentrum Raalte Kerkstraat 13 Raalte  

maandag en woensdag van 09.00-16.00u  

06-44397861 (alleen op maandag en woensdag) / 0570-613747 (kantoor Deventer) / zelfregie@vriendendienstendeventer.nl 

 

Voor alle activiteiten geldt zelfregie@vriendendienstendeventer.nl of 0570-613747.